พิธีอัญเชิญพระบรมริกธาตุและทอดผ้าป่า

เราทำดีด้วยหัวใจ เวลา07.30 น. คุ้มเกล้า 1 คุ้มเกล้า 2 คุ้มเกล้า 3 คุ้มเกล้า  4 คุ้มเกล้า 5-1 คุ้มเกล้า 6-14 กต.ตร.สน.ร่มเกล้า นสต.ฝึกงาน

การเคหะร่มเกล้า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมริก